خانه ریاضیات تهران

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
روبات خیالی من و نقاشی

با تشکر از زحمات دبیر راهنما خانم آل یاسین و دبیر هنر خانم گیور

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

تصاویر زیباسازی نایت اسکین