برخی از کلاس های مجتمع آموزشی آئین روشن، «پایه های ششم، هفتم، هشتم و نهم» مجهز به سیستم هوشمند می باشند و پایه های دیگر نیز می توانند، جهت پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی از سایت کامپیوتر و اینترنت پرسرعت و شبکه داخلی مجتمع استفاده نمایند.
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین