تصاویر زیباسازی نایت اسکین

هیئت امنای بنیاد فرهنگی آیین روشن

 

آقای حاج محمود کریمی نوری (هیئت مدیره)

آقای حاج محسن رفیق دوست (هیئت مدیره)

آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی (هیئت مدیره)

آقای محمد رضایی شریف آبادی (هیئت مدیره)

آقای حاج حسن سعیدی نژاد (هیئت مدیره)

آقای حاج سید وحید نوربخش (هیئت مدیره)

آقای حاج سید محمد علی امین جواهری

آقای حاج سید محسن بهفر

آقای حاج فرید حریری

آقای حاج احمد شجاعیان زنجانی

آقای حاج ابراهیم عسکریان دماوندی

آقای حاج سید محمد حسن مشکوتی

آقای حاج علاء میر محمد صادقی

آقای حاج مهدی نوید ادهم

تصاویر زیباسازی نایت اسکین