عرض تبریک به دانش آموز پایه دوم و اولیاء مدرسه در کسب رتبه برتر مسابقه نویسنده کوچک، اندیشمند فردا

با تشکر از زحمات مسئول محترم کتابخانه سرکار خانم جلالی