تصاویر زیباسازی نایت اسکین

سال تحصیلی ۹۳-۹۲

باران پیمان- رتبه 1

تصاویر زیباسازی نایت اسکینscan00012-884x1024تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در سطح کشور:

مبتکران- رتبه های کشوریتصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در مدرسه:002