آدرس کانال های مجتمع:

کانال دبستان ۱ (ویژه پایه های پیش دبستان، اول، دوم و سوم): aeinroshan1@

کانال دبستان ۲ (ویژه پایه های چهارم، پنجم و ششم): aeinroshan2@

کانال مقطع متوسطه یک (ویژه پایه های هفتم، هشتم و نهم): ayeenroshan1@