تقدیر ازتقدیر از برندگان هشتمین جشنواره استانی پروژه های علمی جابربن حیان خانم ها زهرا ابراهیم گل و پرنیان ثابت قدم برندگان هشتمین جشنواره استانی پروژه های علمی جابربن حیان خانم ها زهرا ابراهیم گل و پرنیان ثابت قدم