مراحل  آموزش نماز از پایه اول تا ششم:
پایه اول: آموزش وضو, حمد و سوره، رکوع، سجده، قنوت، تشهد و سلام و آموزش یک نماز دو رکعتی تا پایان سال تحصیلی.
پایه دوم: تمرین و تکرار آموزش های پایه اول، آموزش تسبیحات اربعه و علاوه بر نماز دو رکعتی آموزش یک نماز سه رکعتی.
پایه سوم: تمرین و تکرار آموزش های پایه های اول و دوم، آموزش اذکار اذان و اقامه.
پایه چهارم: تمرین و تکرار آموزش های پایه های قبل، و بردن دانش آموزان به نمازخانه و اقامه نماز ظهر و عصر، آموزش مسائل اولیه احکام ساده مانند: طهارت، تیمم، مکان، و لباس نماز گزار.
پایه پنجم: علاوه بر تمرین و تکرار آموزش های پایه های قبل و شرکت دادن دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه و مسجد محل، آموزش احکام دیگری مانند زمان نماز، نماز مسافر، احکام نماز جماعت و وضوی جبیره.
پایه ششم: علاوه بر تمرین و تکرار آموزش های پایه های قبل، و شرکت دادن دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه، مسجد محل و نماز جمعه، آموزش احکام دیگری مانند مطهارت و

 


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

مجتمع فرهنگی، آموزشی دخترانه غیر دولتی آئین روشن