خلاصه فعاّلیّت هایی که طی سال تحصیلی در آزمایشگاه انجام می شود:

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

* انجام کلیه ی آزمایش های کتاب درسی، توسط مسئولین آزمایشگاه و گروه های دانش آموزی.

* انجام آزمایش ها و فعالیت های خارج از کتاب در رابطه با عناوین دروس علوم.

* نوشتن گزارش آزمایش ها توسط دانش آموزان پایه چهارم به بالا.

* آموزش گزارش کارنویسی برای پایه ی سوم در نیم سال دوم تحصیلی.

* ثبت گزارش کلیه فعالیت ها و آزمایش ها توسط مسئولین آزمایش ها در دفتر ثبت.

* ارزیابی فعاّلیّت ها و گزارش های دانش آموزان و تاثیر دادن آن در ارزشیابی درس علوم.

* استفاده از فیلم های آموزشی مرتبط با درس علوم در آزمایشگاه.

* فعالیت های فوق در سطح بالاتر برای پایه هفتم صورت می گیرد.

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

اهداف فعالیت ها:

۱)       کسب مهارت مشاهده و به کار گیری حواس، تفسیر یافته ها و توانایی در طرح پرسش های مناسب

۲)       افزایش قدرت پیش بینی پدیده ها، ایجاد راه حل و طرح آزمایش

۳)       توانایی استفاده به موقع، صحیح و به اندازه از وسایل و مواد

۴)       آموزش اصولی نگارش و ثبت گزارش کار یک فعالیت علمی

۵)       نتیجه گیری علمی و صحیح از یک آزمایش یا فعالیت

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_02191-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0208-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0211-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0213-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0215-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0216-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0220-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0221-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0224-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_02091-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی آئین روشن